Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ, ДОСТЪПНИ ПРЕЗ УЕБСАЙТА Bratstvoto.portal12.bg


(„Условия за ползване“)
Настоящият документ съдържа общите условия на договора за ползване на предоставяните от  Портал 12 ЕООД  информационни услуги и ресурси посредством Уебсайта Bratstvoto.portal12.bg  (достъпен от домейнa www.Bratstvoto.portal12.bg ) и урежда отношенията между „Портал 12” ЕООД и всеки един от потребителите на достъпните през Уебсайта Bratstvoto.portal12.bg информационни услуги и ресурси.


I.                   Определения
 
При прилагане и тълкуване на настоящите Условия за ползване, използваните термини и изрази ще имат следното значение:
1.1.            „Bratstvoto.portal12.bg” е собственост на  „Портал 12” ЕООД, дружество с ограничена отговорност, учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, ул. „Чумерна“ 34, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 203663344, електронен пощенски адрес info@portal12.bg, което предоставя услугите, предмет на настоящите Условия за ползване. Портал 12 ЕООД е юридическо лице, регистрирано по Закона за данък добавена стойност с ДДС номер: BG203663344. 
1.2.            „Електронна препратка”е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.
1.3.            „Злоумишлени действия”са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне“ или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.
1.4.            „Интернет страница”е част от уебсайт, която може да е съставна или обособена.
1.5.            „Информационна система/ Система”е устройство или система от свързани устройства, което или някое от които е предназначено да съхранява, изпраща или получава електронни документи.
1.6.            „Непоискани търговски съобщения“са Търговски съобщения, изпратени без предварително искане от страна на получателя.
1.7.            „Парола”е избрана от Потребителя уникална комбинация от букви, цифри и/или знаци, която заедно с посочения от Потребителя при регистрацията му електронен пощенски адрес или Потребителско име служи за достъп до потребителския му профил.
1.8.            „Потребител”е всяко лице, което ползва предоставяните през Уебсайта bratstvoto.portal12.bg информационни услуги и ресурси.
1.9.            „Потребителски профил”е обособена част от Уебсайта bratstvoto.portal12.bg, съдържаща информация за Регистрирания потребител, изисквана от Портал 12  при регистрацията и съхранявана при Портал 12. 
1.10.        „Потребителско съдържание”е всеки текст, снимка, друго графично съдържание, мултимедийно съдържание, видеоматериал, електронна препратка или друг материал, включително всяка реклама, коментар или мнение, които Потребителят разполага на Сървър на Портал 12 ЕООД с оглед то да бъде достъпно чрез Уебсайта Портал12.БГ за всички останали или за част от другите Потребители.
1.11.        „Регистриран потребител”е всеки Потребител, който е преминал успешно процедурата по регистрация и е създал Потребителски профил, за да ползва Услугите, достъпни чрез Уебсайта Bratstvoto.portal12.bg.
1.12.        „Нерегистриран потребител”е всеки Потребител, който не отговаря на критериите за Регистриран потребител.
1.13.         „Случайно събитие”е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на Услугите обективно невъзможно.
1.14.        „Сървър” е устройство или система от свързани устройства, на което или на някое от които е инсталиран системен софтуер за изпълняване на задачи във връзка със съхраняване, обработка, приемане или предаване на информация.
1.15.        “Търговски съобщения”са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия.
1.16.        „Уебсайт”e обособеното място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP или HTTPS и съдържащо файлове, текст, програми (софтуер), звуци, снимки, изображения, електронни препратки или други материали и ресурси.
1.17.        „Уебсайтът Портал12.BG“ (www.portal12.bg) е уебсайт, собственост на „Портал 12” ЕООД, посредством който на Потребителите се предоставят различни информационни услуги и ресурси, предмет на настоящите Условия за ползване.
1.18.        „Услуги”са услугите, предоставяни посредством Уебсайта www.portal12.bg.
1.19.         „IP Адрес” (“IP address”) е уникален идентификационен номер, асоцииращ устройство, Интернет страница или ресурс на Потребителя, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.


II. Предмет на договора
2.1.            Чрез Уебсайта www.bratstvoto.portal12.bg „Портал 12” ЕООД предоставя на Потребителя предвидените в тези Условия за ползване Услуги, при стриктно спазване от страна на последния на определените в тези Условия за ползване изисквания.
2.2.            Част от Услугите се предоставят, без да е необходима предварителна регистрация.
2.3.            Част от Услугите се предоставят без да е необходима предварителна регистрация, но само след като Потребителят предостави валиден електронен пощенски адрес. Такива са, без да се ограничават до, услугите по предоставяне на свободно дисково пространство на Сървър на Портал 12 ЕООД, на което Потребителят има възможност да публикува профили, въпроси и друга информация под формата на текст, видеоматериали, изображения и други, разположени в Уебсайта bratstvoto.portal12.bg и други услуги, предоставяни на Нерегистрирани потребители чрез Уебсайта bratstvoto.portal12.bg.
2.4.            Предоставянето на Услугите не обхваща осигуряване на компютърно и друго клиентско оборудване (крайни устройства за достъп до Интернет) и свързаност за пренос на информационни пакети между съответния Потребител и Интернет страницата, необходими за осъществяване на достъп до Уебсайта bratstvoto.portal12.bg. Портал 12 ЕООД не носи отговорност, ако Потребителят не може да осъществи достъп, поради проблеми извън контрола на Портал 12 ЕООД (хардуерен, софтуерен проблем, проблем с Интернет свързаност и др.).
2.6.            Доколкото предоставяните от Портал 12 ЕООД услуги са разнообразни и постоянно допълвани и модифицирани с оглед тяхното подобряване и разширяване, то на това основание броят, характеристиките на предоставяните услуги и режимът им на предоставяне (безплатно срещу регистрация или срещу регистрация и заплащане) могат да бъдат променяни по всяко време от Портал 12 ЕООД


III. Съгласие с Условията за ползване
3.1.            Настоящите Условия за ползване се прилагат в отношенията на Портал 12 ЕООД с Регистрираните потребители. Настоящите Условия за ползване се прилагат съответно и в отношенията на Портал 12 ЕООД
 с Нерегистрираните потребители като техните права са ограничени до ползване на Услугите.
3.2.            Текстът на настоящите Условия за ползване е достъпен в Интернет на Интернет страница с адрес: https://bratstvoto.portal12.bg/terms  по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане. Електронна препратка към Интернет страницата, съдържаща текста на настоящите Условия за ползване, е разположена на всяка страница в Уебсайта bratstvoto.portal12.bg. С всяко използване на информационните услуги и ресурси на Уебсайта bratstvoto.portal12.bg, включително с отварянето на Интернет страница от Уебсайта bratstvoto.portal12.bg, както и чрез натискане на Електронна препратка от заглавната (началната) или която и да е друга Интернет страница на Уебсайта bratstvoto.portal12.bg, Потребителят декларира, че е запознат с настоящите Условия за ползване, съгласява се с тях и се задължава да ги спазва. Ако Нерегистриран потребител не е съгласен, с което и да било от изискванията, предвидени в тези Условия за ползване, същият следва да не използва Уебсайта bratstvoto.portal12.bg или която и да е от Услугите.


IV. Регистрация
4.1.            За да може да използва услугите по т. 2.4 от настоящите Условия за ползване, Потребителят трябва предварително да създаде Потребителски профил като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (on-line) на Интернет страницата https://bratstvoto.portal12.bg/page/new_product и да изрази своето съгласие с тези Условия за ползване.
4.2.            Потребителят следва да попълни всички полета, обозначени като задължителни в съответната електронна форма за регистрация. При регистрация Потребителят посочва уникално Потребителско име. В случай че Потребителското име не е регистрирано от друг Регистриран потребител, Потребителят получава посоченото Потребителско име. Потребителското име, избрано от Регистрирания потребител, за да се идентифицира на Уебсайта  bratstvoto.portal12.bg, не предоставя никакви допълнителни права на Регистрирания потребител, освен правото на първи регистрант на съответното потребителско име на Уебсайта  bratstvoto.portal12.bg за срока на договора между  Регистрирания потребител и Портал 12 ЕООД. При регистрация  Портал 12 ЕООД изисква информация – име, e-mail, регион и друга информация, посочена в електронната форма за регистрация.  Портал 12 ЕООД използва тези данни само по начина, описан вПравилата за използване и опазване на информацията и използване на кукита (cookies) в уебсайта bratstvoto.portal12.bg.
4.3.            Когато Потребителят създаде профил, чрез отбелязване в полето „Съгласен съм с Условията за ползване и с Правила за използване и опазване на информацията и използване на кукита (cookies) в уебсайта Портал 12.БГ“ в процеса на регистрация и натискане на виртуалния бутон „Създай профила”, Потребителят извършва изрично електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП), с което декларира, че е запознат с настоящите Условия за ползване, приема ги, съгласява се с тях и се задължава да ги спазва. Със записването му на съответен носител в Сървъра на Портал 12.БГ чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на ЗЕДЕП. Портал 12 ЕООД може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Потребителя, както и всяка друга информация, необходима за идентифициране на Потребителя и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Условията за ползване и регистрацията му, в случай на възникване на правен спор.При регистрацията на Потребителя информация относно авторството на неговото изявление, логически свързана с изявлението, са данните, които Потребителят попълва в електронната форма за регистрация. Потребителят се съгласява да бъде адресат и да получава електронни изявления отПортал 12 ЕООД. Страните се съгласяват, че изпращаните от Портал 12 ЕООД към Потребителя съобщения чрез електронна поща от следните електронни пощенски адреси: info@portal12.bg, bratstvoto.porta12@gmai.com  , съставляват електронни изявления и че придружаващата ги информация, която е електронна и е логически свързана с тях и сочи, че същите изхождат от посочения електронен пощенски адрес, съставляват идентифициране на Портал 12 ЕООД като автор и титуляр на тези електронни изявления и е електронен подпис по смисъла на чл. 13, ал. 1 от ЗЕДЕП, на който страните признават стойността на саморъчен подпис в техните отношения.
4.4.            В случай че непълнолетно лице желае да се регистрира на Уебсайта bratstvoto.portal12.bg, съгласие с Условията за ползване се декларира и от негов родител или попечител. Не се допуска регистрацията на малолетни лица като Регистрирани потребители в Уебсайта bratstvoto.portal12.bg. Родителите, упражняващи родителски права, настойниците или попечителите на ненавършило пълнолетие лице, отговарят за всички вреди, причинени от същото, на  Портал 12 ЕООД  и на трети лица при регистрацията и ползването на Услугите, както и за всички вреди в следствие посочване на неверни данни или неистинност на декларацията, посочена по-горе в този текст от Условията за ползване.
4.5.            При попълване електронната форма за регистрация Потребителят е длъжен да предостави пълни и верни идентификационни данни за себе си, както и да ги актуализира в 7-дневен срок от тяхната промяна. Потребителят гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно. В случай на предоставяне на неверни данни, bratstvoto.portal12.bg има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на Услугите, както и поддържането на регистрацията на Потребителя. В този случай прекратяването на предоставянето на Услугите се счита за автоматично прекратяване на договора. 
4.6.            Всяко отделно лице може да има само един Потребителски профил. Ако Портал 12 ЕООД получи информация, която дава основание да се предположи, че множество Потребителски профили са регистрирани от едно и също лице, Портал 12 ЕООД има право да спре или прекрати всякакви дублиращи се Потребителски профили.
4.7.            Представянето за друго лице и използването на псевдоними при регистрация се забраняват. Портал 12 ЕООД  има правото да откаже да регистрира Потребител, за когото се предполага, че предоставя неверни данни при регистрацията или ако потребителятн не споделя ценностите приети от общността  - ненасилие, хармонични отношения, осъзнато живеене, според божествените закони и принципи.
4.8.            Преди извършването на изявлението по т. 4.3. Потребителят може свободно да поправя въведените от него данни в съответната регистрационна форма.
4.9.            При непредоставяне на изискваните и означени като задължителни в съответната регистрационна форма данни, Портал 12 ЕООД има право да откаже регистрацията.


V. Сключване на договора
5.1.            Договорът между Потребителя и Портал 12 ЕООД поражда действие от момента на постигане на съгласие, обективирано по начина, посочен в раздел IV и съответно в раздел V. Договорът се сключва на български език. С приемането на настоящите Условия за ползване Потребителят се съгласява комуникацията с него да бъде осъществявана и чрез електронна поща.
5.2.            След сключване на договора Портал 12 ЕООД незабавно потвърждава получаването на изявлението по т. 4.3 като изпраща съобщение до електронния пощенски адрес на Потребителя, посочен от Регистрирания потребител, което съдържа наименование, адрес на управление и данни за кореспонденция с Портал 12 ЕООД , текста на настоящите Условия за ползване и Правила за използване и опазване на информацията и използване на кукита (cookies) в уебсайта Портал12.БГ.
5.3.            Договорът има действие:
5.3.1.      за Нерегистрираните потребители – до преустановяване ползването на Услугите;
5.3.2.      за Регистрираните потребители – за неопределен срок до прекратяването му по реда, предвиден в тези Условия за ползване.

VI. Потребителски профил
6.1.            Потребителският профил става активен и достъпен за Регистрирания потребител след одобрение от администратор..
6.2.            Информацията, която Регистрираният потребител предоставя в Потребителския профил, следва да е вярна, точна и незаблуждаваща.
6.3.            Портал 12 ЕООД не проверява и не носи отговорност за истинността на информацията, предоставяна от Регистрирания потребител при регистрацията му или при ползването на Услугите, нито за това дали посочените от него имена засягат права на трети лица, включително право на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право върху марка, или други права на интелектуална или индустриална собственост.

VII. Предоставяни Услуги
7.1.            Услугите, предоставяни от Портал 12 ЕООД чрез Уебсайта bratstvoto.portal12.bg, са услуги на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия, като конкретните Услуги, тяхното съдържание, условията за предоставянето им и цените за ползването им (ако има такива) се публикуват на съответните Интернет страници в Уебсайта bratstvoto.portal12.bg.
7.2.         Портал 12 ЕООД  предоставя безвъзмездно за лично ползване на Потребителя, независимо дали е извършил регистрация съгласно т. 4.3 от настоящите Условия за ползване, уеб-достъп (по протокол HTTP) до следните ресурси и Услуги:
7.2.1.      достъп до информационни ресурси, включително текстови, графични, аудио и видео материали, бази данни и др., разработени от Портал 12 ЕООД, негови партньори или други Потребители, и публикувани на страниците на Уебсайта  bratstvoto.portal12.bg.

VIII. Права и задължения на Потребителя
8.1.            Потребителят има право на достъп в реално време (online) до Услугите, предоставяни чрез Уебсайта bratstvoto.portal12.bg при спазване на изискванията за достъп, определени от Портал 12 ЕООД .
8.2.            Потребителят има право да добавя (публикува) Потребителско съдържание на Сървър на Портал 12 ЕООД чрез указаните в Уебсайта  bratstvoto.portal12.bg инструменти (форми за добавяне на новини, обяви, имоти, съвети, въпроси, отговори; форми за добавяне на снимки; форми за добавяне на видеоматериали; форми за добавяне на файлове и др.) при спазване на всички изисквания, съдържащи се в тези Условия за ползване и на съответните Интернет страници, от които са достъпни съответните инструменти.
8.3.            Потребителят има право на достъп до Потребителското съдържание, както и до всяко друго съдържание, публикувано  в Уебсайта  bratstvoto.portal12.bg, единствено за лично ползване, при използване на нормалните функционалности на Уебсайта  bratstvoto.portal12.bg. Достъп до мултимедийно Потребителско и друго съдържание (аудио и видеозаписи/файлове) може да бъде осъществяван единствено чрез стрийминг – предаване на постоянен поток от аудио и видео сигнали чрез Интернет от Уебсайта  bratstvoto.portal12.bg до крайното устройство на Потребителя, даващо възможност на Потребителя да гледа и слуша аудио- и видеозаписи в реално време, при което на устройството на Потребителя не се съхранява постоянно копие и което не дава възможност за изтегляне, записване (съхраняване), разпространение и/или отложено гледане или прослушване, освен ако това е изрично и недвусмислено разрешено от Портал 12 ЕООД, например чрез посочване на опция за изтегляне (бутон за изтегляне/ сваляне или електронна препратка) към съответното съдържание.
8.4.            Правото на достъп, предоставено на Потребителя, не включва правото да копира или възпроизвежда информация, или да използва защитени обекти на интелектуална или индустриална собственост, освен на незначително количество информация, предназначено само за лично ползване, при условие че такова ползване не уврежда законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална или индустриална собственост, и копирането или възпроизвеждането е извършено с нетърговска цел. Независимо от горното, Потребителят се задължава да не отстранява надписи или други знаци, указващи авторско право, права върху търговски марки и всякакви други надписи, свързани с права на интелектуална или индустриална собственост, от материалите, до които има достъп, независимо дали носител на правата е Портал 12 ЕООД или трето лице.
8.5.        Потребителят се задължава при използване на предоставяните от Портал 12 ЕООД Услуги да не зарежда, разполага на Сървър наПортал 12 ЕООД  и да не прави достояние по какъвто и да е било друг начин на трети лица Потребителско съдържание – информация, данни, текст, звук, файлове, софтуер, видео, фотографии, графики, аудиоматериали, съобщения, както и всякакви други материали или Eлектронни препратки към материали:
8.5.1.  което противоречи на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Условия за ползване, Интернет етиката, общоприетите норми на добрите нрави и морала;
8.5.2.  което е обект на права на интелектуална или индустриална собственост на трети лица, освен със съгласието на носителя на правото;
8.5.3.  което представлява търговска или служебна тайна или друга конфиденциална информация, чието разкриване е забранено от договор, закон или от акт на компетентен държавен или общински орган;
8.5.4.  съдържащо информация за чужди пароли или права за достъп без съгласието на техния носител, както и софтуер за достъп до такива пароли или права;
8.5.5.  съдържащо лични данни относно трети лица или друга защитена от закона информация, освен при спазване на всички приложими изисквания за тяхната защита, обработване и използване;
8.5.6.  приканващо към или съдържащо насилие над хора или животни, унижение на човешкото достойнство, заплаха за живота и телесната неприкосновеност на хора или животни;
8.5.7.  изобразяващо катастрофи и други тежки инциденти или престъпления, жертви от катастрофи, инциденти или престъпления;
8.5.8.  с порнографско или открито сексуално съдържание;
8.5.9.  представящо или приканващо към дискриминация, основана на пол, раса, народност, етническа принадлежност, човешки геном, гражданство, произход, религия или вяра, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние или на всякакви други признаци;
8.5.10.  накърняващо доброто име, честта или достойнството на трети лица;
8.5.11.  призоваващо към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
8.5.12.  включващо съдържание с незаконен, сексистки, нецензурен, обиден, заплашителен, клеветнически, омразен или неприличен характер, както и такова, което би могло да постави в неудобно положение, да накърни доброто име, да оскърби трето лице или да разкрие защитена от закона тайна;
8.5.13.  представящо или насърчаващо поведение, което застрашава опазването на околната среда;
8.5.14.  съдържащо информация, подтикваща към извършване на терористична дейност и всякаква информация, свързана с тероризъм;
8.5.15.  нарушаващо каквито и да е било имуществени права или законни интереси на трети лица;
8.5.16.  с лошо качество и неясно съдържание;
8.5.17.  с големина на файла над определените на съответните Интернет страници в Уебсайта максимални размери.
8.6.        Потребителят се задължава да не осъществява достъп до Потребителското или до каквото и да е друго съдържание, публикувано на Уебсайта, чрез каквато и да е друга технология или средство, различно от технологиите и средствата, предоставени от Уебсайта и реализирани чрез нормалната му функционалност.
8.7.        Потребителят се задължава при използване на предоставяните от Портал 12 ЕООД Услуги:
8.7.1.  да не извършва злоумишлени действия по смисъла на тези Условия за ползване;
8.7.2.  да не използва, копира и разпространява Потребителско съдържание, публикувано от други Потребители, или каквото и да е друго съдържание, достъпно в Уебсайта bratstvoto.portal12.bg, за каквито и да е търговски цели;
8.7.3.  да не осъществява политическа агитация или религиозна пропаганда;
8.7.4.  да не призовава към агресия, расизъм, жестокост и други подобни действия, целящи създаване на страх, смут, паника, омраза и нетолерантност;
8.7.5.  да не използва методи, водещи до принудително зареждане на нежелано от Интернет потребителите съдържание чрез използване на “pop-up”, “blind link” и др.;
8.7.6.  да не пречи на правилното функциониране на Уебсайта Bratstvoto.portal12.bg, включително, но не само, като не нарушава процеса на идентификация на друг Потребител, като на надвишава достъп предоставените му права на достъп, да не уврежда достъпа, надеждността или качеството на Услугите, предоставяни на други Потребители, както и да не използва Услугите по начин, предизвикващ отказ на обслужване;
8.7.7.  да не извлича с технически средства или по технически начин никакви информационни ресурси, или части от тях, включени в базите данни, достъпни чрез Уебсайта bratstvoto.portal12.bg и по този начин да създава своя собствена база данни в електронна или каквато и да било друга форма.
8.7.8.  да не се представя за друго лице или за представител на лице, което не е упълномощен да представлява или по друг начин да заблуждава Уебсайта bratstvoto.portal12.bg или трети лица за самоличността си или принадлежността си към определена група хора;
8.7.9.  да уведомява незабавно Портал 12 ЕООД за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните Услуги;
8.7.10.    да уведомява Портал 12 ЕООД при констатиране на повредени файлове с оглед тяхното отстраняване. 


IX. Права и задължения на Портал 12 ЕООД.
9.1.       Портал 12 ЕООД  няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Потребителят използва предоставяните Услуги и не носи отговорност за Потребителското съдържание, вкл. мнения и коментари, както и за дейността на Потребителя във връзка с използване на Услугите. Портал 12 ЕООД няма задължението да проверява, да извършва наблюдение на или да записва информацията, съобщенията и други материали, които Потребителите зареждат, качват, използват, разпространяват или предоставят по какъвто и да е начин на трети лица, включително съдържанието на файловете съхранявани на Сървърите му или достъпни при предоставяне на Услугите, нито да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност от страна на Потребителя посредством ползването на Услугите.  
9.2.        В съответствие с изискванията на действащото законодателство Портал 12  съхранява информационни материали и ресурси, разположени от Потребителя на Сървърите на Портал 12, и има право да ги  предоставя на компетентните държавни органи в случаите, когато същите са изискани от съответните държавни органи по законоустановения ред.
9.3.        Портал 12 се задължава да полага дължимата грижа за предоставяне на възможност на Потребителя за нормално ползване на Услугите. Независимо от горното Портал 12 не гарантира, че информацията достъпна в Уебсайта Bratstvoto.portal12.bg включително Потребителското съдържание в него са пълни, точни, верни и без грешки.
9.4.        Портал 12 има право, но не и задължение, по своя преценка и без предизвестие да спре, ограничи или промени предоставяните на Потребителя Услуги, както и да сезира компетентните държавни органи, ако с поведението си Потребителят, по преценка на Портал 12, нарушава разпоредби на действащото българско законодателство, на настоящите Условия за ползване или правата и законните интереси на трети лица;
9.5.        Портал 12 има право, но не и задължение, по своя преценка и без предизвестие да спира или ограничава достъпа до определено Потребителско съдържание, вкл. мнения и коментари, и съответно да премахва изцяло или отчасти от своите Сървъри Потребителско съдържание, вкл. мнения и коментари, когато прецени, че същото противоречи на изискванията на действащото българско законодателство, на настоящите Условия за ползване или на правата и законните интереси на трети лица.
9.6.        При получаване на твърдения от трети лица, че публикувано Потребителско съдържание на Уебсайта bratstvoto.portal12.bg нарушава техни права на интелектуална собственост, както и в случай, че Потребителят наруши право на интелектуална собственост на Портал 12, Портал 12 има право по своя преценка и без предварително предупреждение да спре достъпа до такова Потребителско съдържание до разрешаването на подобен спор с акт на компетентен държавен орган. При получаване на разпореждане от компетентен държавен орган, касаещо Потребителско съдържание,Портал 12 има право без предварително предупреждение да спре достъпа до него или да извърши други действия, съгласно полученото разпореждане 
9.7.        Портал 12  няма задължение да съхранява или възстановява Потребителско съдържание или друга информация от или за Потребителя, която е изтрита от Потребителя, от Портал 12 или от трето лице, независимо от причините за изтриването.
9.8.    Портал 12 има правото без предизвестие да деактивира Потребителския профил на Регистрирания потребител и в случай че по преценка наПортал 12  Регистрираният потребител нарушава разпоредби на действащото българско законодателство, на настоящите Условия за ползване или правата и законните интереси на Портал 12  или на трети лица. В тези случаи Портал 12  има право да прекрати регистрацията на Регистрирания потребител и да изтрие от Сървърите си цялото разположено от него Потребителско съдържание. Договорът с Регистрирания потребител се счита за автоматично прекратен от датата на прекратяване на регистрацията му. 
9.9.    КогатоПортал 12  получи информация, която дава основание да се предположи, че поведението на Потребителя при ползването на Услугите би могло да представлява престъпление или административно нарушение, Портал 12  има право по своя преценка да сезира компетентните държавни органи, като им предоставя необходимото съдействие и цялата необходима информация и материали, изисквани по надлежния ред, които биха помогнали за идентифициране на извършителя и доказване на извършеното престъпление или административно нарушение.
9.10.    Портал 12  си запазва правото да преустановява предоставянето на конкретни Услуги, достъпни чрез Уебсайта bratstvoto.portal12.bg, след отправяне предизвестие чрез публикуване на съобщение в съответните Интернет страници в Уебсайта bratstvoto.portal12.bg и/или в Потребителския профил на Регистрирания потребител.


Х. Интелектуална собственост
10.1.        С разполагането на всеки видеоматериал, изображение, текст или друг материал (Потребителско съдържание) на Уебсайта bratstvoto.portal12.bg, Регистрираният потребител предоставя на Портал 12 ЕООД неизключителното право да го използва, записва, съхранява, разпространява публично в Интернет, включително да предлага достъп на неограничен брой лица до него по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях, за нуждите на и във връзка с предоставянето на Услугите, предмет на настоящите Условия за ползване, без да дължи възнаграждение за това и без териториални ограничения (за целия свят).
10.2.        Правото по предходната алинея се предоставя за времето, за което Потребителското съдържание е разположено на Сървър на Портал 12 ЕООД, както и за разумен срок след премахване или изтриването му. Предоставеното право на Портал 12 ЕООД включва правото да използва Потребителското съдържание за нуждите на промотиране или реклама на Портал 12 ЕООД и Уебсайта Bratstvoto.portal12.bg в други медии и/или в преработен вид, включително правото да сублицензира ползването на Потребителското съдържание на други медии във връзка с развиването на дейността на Портал 12 ЕООД. Регистрираният потребител декларира, че е носител на авторските права или има правото да използва съответния материал по начина, посочен в тази точка, включително правото да сублицензира ползването на съответния материал, като е придобил това право на законово, договорно или друго правно основание, както и че разполагането на това съдържание на Уебсайта bratstvoto.portal12.bg и неговото използване в съответствие с настоящите Условия за ползване не нарушава правата на трети лица. В допълнение, Регистрираният потребител декларира, че е получил съгласието на всяко лице, което участва или е изобразено или по какъвто и да е начин се споменава в разполаганото от него Потребителско съдържание с оглед заснемането, изобразяването, използването на името или други данни относно такова лице, както и публикуването на съответния материал на Уебсайта bratstvoto.portal12.bg.
10.3.        При използването на Услугите Потребителят има достъп до разнообразно съдържание и ресурси, които са обект на авторско право или друго интелектуално или индустриално право наПортал 12 ЕООД, на други Потребители или на съответно указаните лица. Потребителят има достъп до съдържанието с оглед ползването му за лични нужди в съответствие с настоящите Условия и няма право да използва, записва, съхранява, възпроизвежда, променя, адаптира, разпространява публично съдържанието или да го използва по друг начин, което му е станало достъпно при ползването на Услугите, с изключение на случаите, когато е получил изричното съгласие на съответните правоносители или случаите, когато съдържанието е възпроизведено чрез функцията „Сподели“ или „Запиши в Бележника”.
10.4.        Потребителят се задължава да не заобикаля, поврежда или по друг начин да не смущава нормалната работа на технически или софтуерни приложения, поставени от Портал 12 ЕООД на Уебсайта  bratstvoto.portal12.bg с оглед предотвратяване или ограничаване на ползването на съдържанието на Уебсайта bratstvoto.portal12.bg в нарушение на настоящите Условия за ползване, включително ограничаващи начините на ползване или копирането на Потребителско съдържание.
10.5.        Потребителят е единствено отговорен за законността на Потребителското съдържание, което публикува или прави достъпно чрез ползването на Услугите, както и за действията си по публикуването му и за последствията от това публикуване.

10.6.        Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на Уебсайта bratstvoto.portal12.bg, извън Потребителското съдържание, разположено от Потребителите, са обект на закрила съгласно българското законодателство, принадлежат на Портал12 ЕООД или на съответно указаното лице, отстъпило правото на ползване на Портал 12 ЕООД  и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.
10.7.        В случай, че Потребителят счита, че негови/нейни права на интелектуална собственост или други имуществени или неимуществени права са нарушени от друг Потребител и желае да отправи сигнал за установено нарушение, свързано с Потребителско съдържание, разположено в Уебсайта bratstvoto.portal12.bg, той следва да изпрати уведомление на следния адрес:
 
„Портал 12” ЕООД
ул. „Александър Стамболийски ” №11
Град Велико Търново, 5000, България
Електронен пощенски адрес: info@portal12.bg
 
Уведомлението за твърдяното нарушение трябва да бъде в писмена форма и да има най-малкото следното съдържание:
а) Подпис (вкл. квалифициран електронен подпис) на лицето или надлежно упълномощен представител на лицето - носител на правото, за което се твърди, че е нарушено;
б) Пълномощно, в случай че уведомлението е подадено чрез пълномощник;
в) Конкретно посочване на Потребителското съдържание, за което се твърди, че е налице нарушение (в случай, че се твърди нарушение по отношение на няколко материала - изчерпателен списък на всички материали), както и посочване на точен URL, позволяващ идентификация на Потребителското съдържание от Портал 12 ЕООД;
г) Информация, достатъчна заПортал 12 ЕООД, за да може да се свърже с подалото уведомлението лице - като пълни имена, адрес, телефон и електронен пощенски адрес;
д) Декларация на лицето, подало уведомлението, че добросъвестно вярва, че използването на Потребителското съдържание по описания начин не е позволено от носителя на правата на интелектуална собственост, негови представители и агенти или от закона;
е) Декларация, че информацията в уведомлението е вярна и че подалото го лице действа в качеството си на носител на правото, за което се твърди, че е нарушено, или негов надлежен представител и съответно доказателства, удостоверяващи собствеността върху правата.
Портал 12 ЕООД по своя преценка, предприема действията, посочени в настоящите Условия за ползване.
 
10.08.    В случай, че Потребителят счита, че достъпът до Потребителско съдържание, публикувано от него/нея е ограничен неоснователно, той следва да изпрати писмено уведомление до Портал 12 ЕООД със съдържанието и по реда, предвиден в т. 11.9. След получаване на уведомлението, Портал 12 ЕООД го препраща на Потребителя, подал уведомление по т. 11.9. и по своя преценка, предприема действията, посочени в настоящите Условия за ползване.
 
XI. Отговорност
11.1.        АгриГейт Медия полага грижи  информацията в Уебсайта bratstvoto.portal12.bg да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на съдържанието и не се ангажира със срокове за актуализиране на информацията, освен ако не е посочил нещо различно на Уебсайта bratstvoto.portal12.bg (доколкото е приложимо). Портал 12 ЕООД полага грижи за предоставяне на Потребителя за нормално ползване на Услугите, но няма задължението и не гарантира, че безплатно предоставяните Услуги ще удовлетворят изискванията на Потребителя, нито че ще бъдат непрекъснати, навременни или сигурни. С приемането на тези Условия за ползване Потребителят декларира, че използването на предоставяните Услуги ще бъде изцяло на негов риск и отговорност, а страните се съгласяват, че Портал 12 ЕООД не отговаря за евентуално причинени на Потребителя при ползване на Услугите вреди, освен ако са причинени от Портал 12 ЕООД умишлено или при проявена груба небрежност.
11.2.        Портал 12 ЕООД не носи отговорност за вреди, причинени на софтуера, хардуера или съоръженията и оборудването на Потребителя, или за загуба на данни произтекли от материали или ресурси, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством Услугите.
11.3.        Портал 12 ЕООД не носи отговорност за непредоставяне на Услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – в случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола наПортал 12 ЕООД, проблеми, дължащи се на оборудването на Потребителя, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или Сървърите на Портал 12 ЕООД.
11.4.        С приемането на настоящите Условия за ползване Потребителят декларира, че осъзнава възможността за евентуални прекъсвания и друг вид затруднения при осъществяване на Интернет връзката до Уебсайта bratstvoto.portal12.bg, които могат да възникнат независимо от положената от страна на Портал 12 ЕООД грижа. Потребителят декларира, че няма да претендира каквито и да било обезщетения отПортал 12 ЕООД за пропуснати ползи, претърпени вреди или неудобства, вследствие настъпване на посочените по-горе прекъсвания или затруднения в Интернет връзката, включително и по отношение на капацитета на тази връзка.
11.5.        Страните приемат, че Портал 12 ЕООД не носи отговорност за непредоставянето на Услугите  или предоставянето им с влошено качество в следствие на извършвани на тестове от страна на Портал 12 ЕООД с цел проверка на оборудване, връзки, мрежи и други, както и тестове, насочени към подобряване или оптимизиране на предоставяните Услуги. В тези случаи  Портал 12 ЕООД  предварително уведомява Потребителя за възможното временно непредоставяне, съответно за влошеното качество на Услугите чрез публикуване на съобщение за това на Уебсайта bratstvoto.portal12.bg или по друг подходящ начин.
11.6.       Портал 12 ЕООД не носи отговорност за Потребителското съдържание (вкл. за мнения и коментари), както и за дейността на Потребителя във връзка с използване на Услугите. Портал 12 ЕООД не отговаря и за произтеклите за други Потребители вреди при достъпа или използването на това съдържание, предоставено им от Потребителя или станало достъпно чрез Уебсайта bratstvoto.portal12.bg Портал 12 ЕООД не носи отговорност спрямо Потребителя и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на Услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността или непълнотата на съобщения, материали или информация, използвани, записвани или станали достъпни чрез Уебсайта Портал 12 ЕООД.
11.7.       Портал 12 ЕООД не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи от Потребителя или трети лица, настъпили вследствие спирането, променянето или ограничаването на Услугите или прекратяването на договора с него поради на извършено от Потребителя нарушение на тези Условия за ползване или на действащото законодателство, или вследствие предоставяне на информация или изпълнение разпореждания на компетентни органи.
11.8.       Портал 12 ЕООД не носи отговорност за наличността, качеството, надеждността, пригодността за определена цел и безопасността на стоки и съдържанието на услуги, поставени на вниманието на Потребителя чрез каквато и да е публикувана в Уебсайта bratstvoto.portal12.bg информация или Потребителско съдържание, или чрез публикуване в Уебсайта  bratstvoto.portal12.bg на електронни препратки, рекламни банери и съобщения за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица и/или чрез прикачване на такива към текста на търговските съобщения, изпращани на адреса на електронна пощенска кутия, посочен от него при регистрацията му. Доколкото действията на тези трети лица не са под контрола на Портал 12 ЕООД, то същият не носи отговорност за противоправния характер на дейността на третите лица или за възникването, гарантирането, изпълнението, изменението и прекратяването на поети задължения и ангажименти във връзка с предлаганите от третите лица стоки и услуги, както и не отговаря за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от тези отношения.
11.9.        Портал 12 ЕООД не участва в извършването на действителната сделка между продавачи и купувачи. Портал 12 ЕООД няма контрол над и не гарантира за, без да се ограничава до: наличността, качеството, безопасността и законността на предлаганите продукти; истинността или точността на Потребителското съдържание; възможността на продавачите да продават стоки; платежоспособността на купувачите; както и не гарантира дали купувачът или съответно продавачът ще завърши сделката или ще върне продукта.
11.10.    Портал 12 ЕООД не участва в извършването на действителната сделка между работодатели и кандидати, както и на встъпва в ролята на посредник или агент по заетостта. В резултат на това, Портал 12 ЕООД не носи отговорност за, без да се ограничава до: Потребителското съдържание, качеството, безопасността или законността на работните позиции или подадените резюмета, истинността или точността на офертите, възможността на работодателите да предлагат работни места на кандидатите, както и възможността на кандидатите да заемат работните места;Портал 12 ЕООД  не изразява позиция относно работните места, резюметата или Потребителското съдържание на Уебсайта bratstvoto.portal12.bg. Портал 12 ЕООД си запазва правото, когато прецени за уместно, от време на време да премахва Потребителско съдържание, обяви за работа, резюмета и други материали от Уебсайта bratstvoto.portal12.bg, но не се задължава да го прави и в рамките на позволеното от закона отказва да поеме всякаква отговорност в случай че не предприеме такива действия.
11.11.    Портал 12 ЕООД  не носи отговорност за вреди причинени на лицето, чийто лични данни са били използвани със или без негово/нейно съгласие от друго лице за целите на Услугите предлагани от Портал 12 ЕООД.


XII. Обезщетения
12.1.        Потребителят се задължава да обезщети Портал 12 ЕООД  и всички трети лица за всички претърпени от тях вреди и пропуснати ползи, включително за платени имуществени санкции, адвокатски възнаграждения, разноски за водене на дела и други разходи, вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Потребителско съдържание или друга информация и материали, които Потребителят е направил достояние на трети лица или е направил достъпни чрез ползването на Услугите в нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, тези Условия за ползване или добрите нрави, както и във връзка с други нарушения на задълженията му по тези Условия за ползване.
12.2.        Вън от горното, Регистрираният потребител се задължава да обезщети Портал 12 ЕООД  за всички вреди, причинени в следствие ползване на Услугите от трети лица, на които последният е предоставил Паролите си в нарушение на тези Условия за ползване.
12.3.        Родителите, упражняващи родителски права, настойниците или попечителите на ненавършило пълнолетие лице, отговарят за всички вреди, причинени от същото на Портал 12 ЕООД  и на трети лица при регистрацията и ползването на Услугите, както и за всички вреди в следствие посочване на неверни данни или неистинност на декларацията по т. 4.4.
12.4.        Задълженията на лицата по този раздел XIII от Условията за ползване продължават действието си и след прекратяване на договора с Потребителя, включително и след преустановяване на дейността и съществуването на самия или на Портал 12 ЕООД.
XIII. Прекратяване на регистрацията. Прекратяване на договора
13.1.        Всеки Регистриран потребител може да прекрати регистрацията си на Уебсайта и да преустанови използването на предлаганите услуги като се свърже с Портал 12 ЕООД на следния електронен пощенски адрес: bratstvoto.portal12.bg. Договорът между страните се счита за автоматично прекратен от датата на прекратяване на регистрацията на Регистрирания потребител като Портал 12 ЕООД следва да преустанови достъпа на Потребителя до Потребителския му профил и има право да преустанови достъпа и на останалите Потребители до съдържанието на Потребителя, както и да премахне от Сървърите си съдържанието качено от Потребителя.
13.2.        Освен в случаите предвидени в тези Условия за ползване, договорът между страните се прекратява и при настъпване на някое от следните обстоятелства:
13.2.1.     преустановяване на дейността на  Портал 12 ЕООД или прекратяване на поддържането на Уебсайта bratstvoto.portal12.bg;
13.2.2.   взаимно съгласие на страните за прекратяването;
13.2.3.    други предвидени в закона случаи.
13.3.        В случай на прекратяване на договора между страните на каквото и да е основание, Портал 12 ЕООД  има право да спре незабавно достъпа на съответния Регистриран потребител до Потребителския му профил, да прекрати регистрацията му и да изтрие от Сървърите си цялото разположено от него Потребителско съдържание, при спазване на изискванията на приложимото законодателство. В случай на прекратяване на договора  Портал 12 ЕООД  не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи от Потребителя или трети лица, настъпили вследствие на спирането на достъпа му до Потребителския му профил, прекратяването на регистрацията му, изтриването на разположеното от него Потребителско съдържание от Сървърите на Портал 12 ЕООД , както и вследствие предоставянето на информация или изпълнение на разпореждания на компетентните държавни органи.
13.4.        Ако Потребител желае потребителското му съдържание да бъде премахнато след прекратяването на договора, Потребителят следва да изпрати изрична молба до  Портал 12 ЕООД , в който случай  Портал 12 ЕООД  е длъжна да изтрие съдържанието от Сървърите си в разумен срок. Това не се отнася до лог-файловете с IP адреса на Потребителя съхранявани от  Портал 12 ЕООД , както и всякаква друга информация необходима за идентифицирането на Потребителя и за възпроизвеждане на електронното потвърждение за съгласие с Условията за ползване, съхранявано при случаи на правни спорове.
13.5.        Разпоредбите по Част XI, част XII и част XIII остават в сила и след прекратяването на договора.
XIV. Промени в Условията за ползване
14.1.        Доколкото предоставяните от Портал 12 ЕООД  Услуги са разнообразни и постоянно допълвани и модифицирани с оглед тяхното усъвършенстване и разширяване, както и във връзка със законодателните промени, Условията за ползване могат да бъдат променяни едностранно от  Портал 12 ЕООД .
14.2.        При извършване на промени в Условията за ползване, Портал 12 ЕООД  довежда тези промени до знанието на Потребителя чрез публикуването им на Уебсайта bratstvoto.portal12.bg и чрез изпращане на съобщение за промените на електронния пощенски адрес, посочен в Потребителския профил на Регистрирания потребител, съдържащо текста на измененията или електронна препратка към Интернет страница, на която са разположени в 7-дневен срок от промяната. Потребителят има право да се откаже от договора в 1-месечен срок от уведомяването по описания по-горе начин.
14.3.        Ако в рамките на срока по т. 15.2 Регистрираният потребител не заяви, че отхвърля промените в Условията за ползване, той се счита за обвързан от тях. Ако Регистрираният потребител заяви, че отхвърля промените като изпрати съобщение до  Портал 12 ЕООД на следния електронен пощенски адрес: info@portal12.bg или по друг указан от  Портал 12 ЕООД  начин, се счита, че договорът по т. 6.1 се прекратява с незабавно след получаване на изявлението за отхвърляне.
14.4.        Нерегистриран потребител изразява несъгласието си с промените на Условията за ползване като преустанови ползването на Услугите, достъпни за Нерегистрирани потребители.
XV. Други Условия
15.1.        Портал 12 ЕООД има право да събира и използва информация относно Потребителите. Условията, при които  Портал 12 ЕООД  обработва и защитава тази информация, включително лицата, на които може да я разкрива и реда за това, са уредени в тези Условия за ползване и в Правилата за използване и опазване на информацията и за използване на кукита (cookies) в уебсайта bratstvoto.portal12.bg BG(„Правилата”), които съставляват неразделна част от тези Условия за ползване и от договора по т. 6.1 и могат да бъдат достъпени в интернет във вид, който позволява тяхното съхранение и възпроизвеждане. Едновременно с приемането на тези Условия за ползване Потребителят приема и Правилата.
15.2.        От тези Условия за ползване не възникват и не се целят никакви отношения на сътрудничество, партньорство, съвместно дружество, както и отношения служител-работодател или франчайзодател-франчайзополучател.
15.3.        Освен ако изрично не е предвидено друго, предвидените в тези Условия за ползване и в Правилата писмени изявления и съобщения се считат за валидно извършени, ако са направени под формата на писмо с обратна разписка, електронна поща, натискане на виртуален бутон в Уебсайта Portal12.BG и други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено. 
15.4.        С приемане на настоящите Условия за ползване и сключване на договор помежду си, страните изразяват съгласието си да считат отправените електронни изявления помежду им за получени с постъпването им в посочената от адресата информационна система, без за това да е необходимо изрично потвърждаване. В случай, че Потребителят е посочил невалиден електронен пощенски адрес, то изявлението ще се счита за получено само с изпращането му от Портал 12 ЕООД , дори ако не е било получено.
16.5.        Ако някоя клауза на Условията за ползване или на Правилата се окаже недействителна, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или от установената практика или обичай.
15.6.        Уебсайта bratstvoto.portal12.bg се поддържа от  Портал 12 ЕООД чрез оборудване разположено на територията на Република България.  Портал 12 ЕООД  не гарантира и не носи отговорност за достъпността и качественото осигуряване на Услугите извън територията на Република България. В случай че Потребителят използва Услугите извън територията на Република България, единствено Потребителят носи отговорност дали използването им е в съответствие с приложимото законодателство на мястото на използване на тези Услуги.
15.7.        Тези Условия за ползване не се прилагат за Услуги, за които има отделни правила, доколкото в последните не е предвидено друго.
15.8.        Приложимо по отношение на Условията за ползване и Правилата е българското право и съответно към всички неуредени от тези Условия за ползване и от Правилата въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.
15.9.        Всички спорове между страните, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще се разрешават в дух на разбирателство и добра воля, чрез преговори и взаимни отстъпки. При невъзможност за постигане на съгласие в едномесечен срок от възникването на спора, спорът може да се отнесе за разрешаване до компетентния по действащото българско законодателство съд в град София.
Настоящите Условия за ползване са приети с решение на управителя на „ Портал 12” ООД на 18.05.2023г.